Zagrebački holding Hrvatski Mapa weba Kontakti

50 godina laboratorija

 

01.12.2011. godine obilježeno je 50 godina laboratorija za kontrolu kvalitete vode za piće Grada Zagreba. Svečanost se održala u prostorijama Vodoopskrbe i odvodnje, Eleonore Patačić 1b, Zagreb.
 

Održana su dva predavanja, mr. Dubravka Dragojevića, dipl.ing. na temu Razvoj i povijest laboratorija te mr.sc. Mire Mihovec Grdić, dipl.ing. na temu Kvaliteta vode danas. Nakon predavanja organiziran je obilazak laboratorija.

POVIJEST LABORATORIJA
Na području starog Zagreba (naselja Gradec i Kaptol) oduvijek se oskudijevalo sa vodom. Postojali su javni i privatni zdenci koji su u ljetnim mjesecima gotovo svi presušili te se voda za dnevne potrebe dovozila iz udaljenih krajeva. Osim količina vode još veći problem bila je i kvaliteta vode, koja je bila pod utjecajem zagađenja iz gradskih javnih gnojnica i zahoda. Odlukom od 1871. godine kojom bi se voda crpila iz zdenaca u savskoj nizini, koja obiluje s dovoljno zdrave i pitke vode, 1877. godine započeli su radovi koji su završeni 07.07.1878. godine izgradnjom zdenca u Zagorskoj ulici, vodospreme Jurjevska, 4 km magistralnog cjevovoda i 18 km razvodne mreže.
Prva poznata ispitivanja kvalitete vode izvršena su 17.11.1879. godine u Carskom kraljevskom geološkom državnom zavodu u Beču. U to vrijeme nije postojala sistematska kontrola kvalitete vode, već je Državni epidemiološki zavod u Zagrebu sporadično provodio bakteriološka i kemijska ispitivanja.
1930.godine, u okviru higijenskog zavoda i škole narodnog zdravlja Andrija Štampar, osnovan je posebni laboratorijski odsjek koji je provodio zdravstveni i tehnički pregled voda, otpadnih voda i zraka. Prvi "Pravilnik  o nadzoru nad vodom za piće" izrađen je 1931. godine, koji je prilagođen tadašnjim prilikama i saznanjima te određuje nadzor i kontrolu nad svim vodama za piće.
Izgradnjom novih crpilišta, rezervoara i gradske vodoopskrbne mreže uvodi se sistematska kontrola kvalitete vode u okviru "male sanitarne analize" prema metodama "standard methods of water analysis" i obuhvaćale su ove pretrage:
 • Fizikalne: boja, mutež, miris
 • Kemijske: slobodni amonijak, nitrit i klorid
 • Bakteriološke:
  • određivanje broja klica na hranjivoj podlozi kod 36ºC i 20ºC
  • određivanje kolititra
OSNIVANJE I RAD LABORATORIJA VODOVODA 01.XII 1961.
Donošenjem "Osnovnog zakona o zdravstvenom nadzoru nad živežnim namirnicama" 1956. godine te pripadajuće uredbe, Vodovod je kao privredna organizacija bio dužan pristupiti osnivanju laboratorija. Laboratorij je osnovan u zgradi Vodovoda u Patačićkinoj ulici, a za tadašnje prilike bio je opremljen suvremenim aparatima. Novoosnovani laboratorij, 01. prosinca 1961. godine, počeo je samostalno vršiti analize na isti način i istim metodama kao i u edukacijskim laboratorijima.
Kontrolu pravilnog rada laboratorija kao i zdravstveni nadzor nad vodom za piće provodila je Sanitarna inspekcija. Najvažniji zadatak laboratorija bio je provođenje redovnih dnevnih kontrola uzoraka vode iz crpilišta, rezervoara i javnih izljeva. Osim redovnih analiza vodoopskrbnog sustava laboratorij je u toku dvije godine usvojio metode kontrole higijenske ispravnosti i kvalitete vode u novoizgrađenim cjevovodima, programe istražnih radova oko pronalaženja novih crpilišta, bakteriološke i kompletne kemijske analize uzoraka vode na području novog crpilišta u Maloj Mlaci. Od osnutka pa nadalje , težilo se osuvremenjivanju laboratorija, nabavkom potrebnih aparata radi uvođenja novih kemijskih i bakterioloških metoda.                              
SLUŽBA KONTROLE KVALITETE VODE DANAS
Danas Služba kontrole kvalitete vode provodi terenska i laboratorijska ispitivanja kvalitete vode vodoopskrbnih sustava Zagreba i  Samobora u skladu sa Zakonom o hrani (NN 46/2007) i Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/2008).
Ukupno se obrađuje 10.000 uzoraka sa različitih lokacija. Sustavnom kontrolom utvrđeno je da kvaliteta vode u vodoopskrbi Zagreba i Samobora zadovoljava Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08). Dnevnom analizom uzoraka dobiva se uvid u stanje kvalitete vode svih pregledanih lokaliteta, utvrđuje se zdravstvena ispravnost u skladu s važećim zakonodavstvom te daje mišljenje o ispravnosti kvalitete vode u zdencima, izvorištima, vodospremama i vodoopskrbnoj mreži. Iskazuju se tijekovi i dosezi promjene kvalitete vode kako bi se na vrijeme upozorilo na pojavu zagađenja, a ukoliko je potrebno, daje se zahtjev za isključenjem zdenaca iz vodoopskrbe. Ispitivanje kvalitete podzemnih voda provodi se u zonama sanitarne zaštite, kao i na prilivnom odnosno utjecajnom području crpilišta. Opseg ispitivanja angažira oko 30 % ukupnih kapaciteta laboratorija. Dnevni rezultati omogućuju praćenje kvalitete podzemnih voda zagrebačkog, velikogoričkog i samoborskog područja.
Služba kontrole kvalitete vode svojim radom osigurava svim potrošačima kvalitetnu i zdrastveno ispravnu vodu za piće u skladu s propisima i time u potpunosti ispunjava svoju osnovnu zadaću.
NOVE TEHNIKE ISPITIVANJA KVALITETE VODE
Zakonodavni propisi o ispitivanju kvalitete vode u skladu sa saznanjima istraživačkih timova kao i tehničkim mogućnostima, povećavaju u vremenskom slijedu opseg i vrstu ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće.
Za zadovoljavanje novih zahtjeva od 1987. godine započinje intenzivno osuvremenjivanje laboratorijskih instrumentalnih tehnika.
ZAŠTITA VODA
U okviru postojećih mogućnosti, znatna pažnja posvećuje se nadziranju kvalitete podzemnih voda. U zonama sanitarne zaštite kao i u širem vodozaštitnom području postoji piezometarska mreža bušotina preko koje utvrđujemo kvalitetu dolazne vode.
Uočene promjene se registriraju te ukoliko prelaze dozvoljene zakonodane vrijednosti, pokreće se postupak utvrđivanja izvora zagađenja putem takonodavnih institucija.
Na kraju 1997. godine u stalnoj ili povremenoj funkciji je 9 crpilišta sa 36 zdenaca od kojih i nadalje znatan broj ima prisutne tragove industrijskog ili poljoprivrednog utjecaja još uvijek znatno nižih vrijednosti od zakonom dozvoljenih MDK.
Studije razvoja vodoopskrbe grada Zagreba i regije uključuju kao jednu od najvažnijih činjenica zaštitu podzemnih voda na načine da se:
 1. Pročišćavaju otpadne vode na mjestu njihovog nastanka
 2. Uvede tehnološki red u sve industrije
 3. Provede nepropusna kanalizacija na cijelom vodonosnom prostoru
 4. Izgrade odlagališta i prerada industrijskog i tehnološkog otpada
 5. Ekološki osvijesti sve korisnike ovih prostora.
Navedena načela predstavljaju osnovni zadatak koji se treba što prije realizirati, kako bi se smanjilo na minimum zagađenje podzemnih voda, što bi osiguralo dovoljne količine  vode za piće sadašnjoj i budućim generacijama.
50. GODINA LABORATORIJA
Od osnutka laboratorija 1961. do 2011. godine kada se navršava 50. godina rada, zadatak i cilj laboratorija za kontrolu kvalitete vode bio je: osigurati u sustavu javne vodoopskrbe zdravstveno ispravnu vodu za piće, koja ima slogan: VODA-IZVOR ŽIVOTA.
Zadatak je bio zahtjevan i odgovoran jer se grad intenzivno razvijao i širio. Postao je industrijsko i kulturno središte - metropola.
Ispiši stranicu