Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Zagreb i aglomeraciju Glavničica

 
Ulaganje u budućnost
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda
 
Nositelj projekta: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb
Partner: Grad Zagreb
Ukupna vrijednost projekta: 36.751.900,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 31.239.115,00 HRK, 85%
Razdoblje provedbe projekta: 2014.-2016.
Prepoznavši potrebu za cjelovitim rješavanjem problema prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracija Zagreb i Glavničica, odnosno u svrhu:
 • povećanja broja priključenih stanovnika na sustav javne odvodnje,
 • povećanja broja novih te već postojećih priključenja na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda odgovarajućeg stupnja pročišćavanja,
 • zaštite podzemlja i Savskog vodonosnika,
 • zaštite recipijenata otpadnih voda (vodotoka),
 • smanjenje rizika od plavljenja objekata i pratećih sadržaja,
to jest u svrhu usklađenja sa vodno-komunalnim direktivama, zaštite okoliša i održivog razvoja, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. je unutar Operativnog programa „Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007.-2013., u prosincu 2014. godine sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Priprema projektno - studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Zagreb i aglomeraciju Glavničica“, a nastavno na prijavu prijedloga projekta unutar „Ograničenog poziva EN.2.1.11. – stvaranje zalihe vodno-komunalnih projekata“ kojeg je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske u travnju 2014. godine .

Cilj projekta je priprema projektne i natječajne dokumentacije za sufinanciranje od strane EU u programskom razdoblju strukturnih i investicijskih fondova 2014.-2020.

Obuhvat projekta

Izrada projektne i natječajne dokumentacije za:
 • Izgradnju III. stupnja pročišćavanja postojećeg Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ-a)
Cilj je dogradnja postojećeg centralnog uređaja za prošišćavanje otpadnih voda na III. stupanj pročišćavanja (trenutno uređaj ima izgrađene objekte za mehaničko i biološko pročišćavanje (I. i II. stupanj pročišćavanja) te  za obradu mulja.

 • Proširenje kanalizacijske mreže istočnog područja Gradske četvrti Sesvete
Obuhvaća projektiranje izgradnje i rekonstrukcije cca 65 km kanalizacije sa svim pripadajućim objektima  i dovodom otpadnih voda na CUPOVZ. Cilj je proširenje i uspostava kvalitetnog i funkcionalnog sustava odvodnje na području Gradske četvrti Sesvete sa dovodom otpadnih voda na Centralni uređaj za pročišćavanje Grada Zagreba.

 • Izgradnju sustava odvodnje sjeveroistočnog područja Gradske četvrti sesvete (aglomeracija Glavničica) sa spojem na postojeći sustav Grada Zagreba
Obuhvaća projektiranje izgradnje cca 95 km fekalne kanalizacije sa pripadajućim objektima  sa priključenjem na sustav odvodnje Grada Zagreba. Cilj je izgradnja kvalitetnog i funkcionalnog sustava odvodnje sjeveroistočnog područja Gradske četvrti Sesvete (preliminarna aglomeracija Glavničica) sa dovodom otpadnih voda na Centralni uređaj za pročišćavanje Grada Zagreba.

 • Proširenje kanalizacijske mreže naselja Mikulići, Fraterščica, Lukšić i Bijenik
 

 
Obuhvaća projektiranje izgradnje cca 7,2 km kanalizacije sa pripadajućim objektima i priključenjem na dolinski sabirni kanal “Veliki potok”.  

Obuhvaća i projektiranje rekonstrukcije cca 3,1 km vodoopskrbne mreže u koridorima postojećih prometnica (u sklopu obuhvata odvodnje).

Cilj je izgradnja kvalitetnog i funkcionalnog sustava odvodnje naselja Mikulići, Fraterščica, Lukšić i Bijenik sa dovodom otpadnih voda na Centralni uređaj za pročišćavanje Grada Zagreba.
 

 • Izgradnju kolektora II. paralela – Novi Zagreb

Obuhvaća projektiranje izgradnje (kolektor II. Paralela i kolektor Velikopoljska) i rekonstrukcije (sabirni kanali naselja Odra, Hrašće, Mala mlaka, Veliko Polje) cca 13 km kanalizacije sa pripadajućim objektima. Izgradnjom kolektora II. paralela postići će se rasterećenje sustava odvodnje Novog Zagreba, prihvat oborinskih i otpadnih voda naselja Odra, Hrašće, Mala Mlaka i Veliko Polje koja su trenutno spojena na Velikogorički sustav  i dovod otpadnih voda istih na Centralni uređaj za pročišćavanje Grada Zagreba te će se omogućiti izgradnja u dosad neizgrađenim područjima.

 • Ocjenu stanja kanalizacijskog sustava
Obuhvaća izradu studije ocjene stanja postojećeg kanalizacijskog sustava temeljem postojećih podataka o sustavu te vršenja dodatne CCTV inspekcije sa definiranjem prioriteta rehabilitacija, tehnologija rehabilitacija te projekcijom troškova, a za definirane prioritete Izradu projektne dokumentacije  za provedbu cca 100 km rehabilitacija.
Cilj je sanacija oštećenih, uništenih ili hidraulički preopterećenih kanalizacijskih kolektora, a u svrhu postizanja zadovoljavajućih strukturalnih i radnih uvjeta kanalizacijskog sustava kao i zaštita okoliša.

Više informacija o Operativnom programu „Zaštita okoliša“ možete pronaći na idućim linkovima:
http://www.opzo.hr/
http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.mzoip.hr/
http://www.mps.hr/
http://www.voda.hr/

„Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb“