Vodoopskrbni priključci

Za priključenje na komunalnu infrastrukturu (vodoopskrbni priključak) potrebno je ispuniti zahtjev za vodoopskrbni priključak, koji možete ovdje preuzeti. Ispunjeni zahtjev se, uz potrebnu dokumentaciju predaje na šalteru priključaka u  Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Eleonore Patačić 1B, Zagreb. Na zahtjevu je popis dokumentacije koju treba priložiti.

Ukoliko trebate dodatne informacije možete nas nazvati na telefon 01/6163 665.

Cijena priključka ovisi o profilu priključka, duljini spojnog voda, vrsti (asfalt, makadam itd.), duljini i dubini prekopa, sanaciji prometnice itd. Cijena priključka formira se prema troškovniku koji izrađuje Odjel tehničke pripreme, a koji izlazi na teren po predanim zahtjevima.

Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine koja je stupila na snagu 02. kolovoza 2016. godine definirano je da Grad Zagreb u vidu financijske potpore građanima, za kategoriju kućanstva, nadoknađuje troškove izgradnje priključaka na komunalne vodne građevine (voda i kanalizacija). Pod navedenim troškovima uključeni su svi radovi koji se ugovaraju sa Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o., odnosno izvedba priključka - građevinski i montažni radovi uključujući i vodomjer. Troškove sanacije ceste i radova na internom dijelu instalacije, uključujući i vodomjerno okno, snosi podnositelj zahtjeva. Ova se Odluka odnosi na sve građane koji pripadaju jedinici lokalne samouprave Grad Zagreb.Zahtjev za vodoopskrbni priključak